Regulamin

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. niniejszym

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Schneider Electric Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do udziału w szkoleniach organizowanych przez Instytut Szkoleniowy Schneider Electric Polska Polska Sp. z o.o., w celach związanych z organizacją szkoleń wskazanych przeze mnie w ww. formularzu.

Akceptuję poniższe warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

Wypełnienie formularza zgłoszenia przez Internet jest równoznaczne z akceptacją niżej podanych warunków zapisu i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Instytut Szkoleniowy Schneider Electric Polska.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach, zastosowanie mają
> Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne na życzenie i na stronie www.schneider-electric.pl

Formularz zgłoszenia

Wypełnienie formularza zgłoszenia przez Internet należy traktować, jako wstępną rezerwację miejsca na danym kursie. Klient może upewnić się, czy dokonał wyboru właściwego szkolenia, korzystając z informacji zawartych w rubrykach: „Cel szkolenia”, „Grupa docelowa” i „Wymagania wstępne...” karty katalogowej kursu dołączonej do formularza zgłoszenia. Formalnym zgłoszeniem uczestnictwa w szkoleniu ze strony klienta jest odesłanie otrzymanego formularza zgłoszenia podpisanego przez osobę upoważnioną do zamawiania szkoleń

Zapisy

Formalny zapis na szkolenie następuje w momencie otrzymania przez Instytut wypełnionego formularza, o którym mowa w poprzednim punkcie, przy czym - w przypadku ilości zgłoszeń większej od przewidywanej maksymalnej liczby uczestników na dany kurs - o zapisie decyduje kolejność napływania formularzy zgłoszenia. Odesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia oznacza akceptację ogólnych warunków sprzedaży szkolenia. Przyjęcie zapisu zostaje udokumentowane stosownym pismem zawierającym nazwę szkolenia, jego cenę, miejsce i termin oraz dane uczestnika. Szkolenie zostanie potwierdzone gdy minimum 4-ch uczestników zostanie zarejestrowanych.

Zaproszenie na szkolenie

Na około tydzień przed rozpoczęciem szkolenia wysyłane jest do każdego uczestnika imienne zaproszenie na szkolenie wraz z planem dojazdu, informacją o możliwościach zakwaterowania itd.

Cena

Cena netto podana w formularzu zgłoszenia dotyczy udziału jednej osoby w wymienionej sesji szkoleniowej (typ, termin i miejsce szkolenia) i obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, posiłek oraz napoje w każdym dniu szkolenia. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników do miejsca szkolenia, noclegów i wyżywienia. Do podanej ceny netto doliczany jest podatek VAT przy wystawieniu faktury.

Zapisy odnoszące się do ceny, warunków płatności oraz fakturowania nie dotyczą Bezpłatnych szkoleń produktowych online.

Warunki płatności

Płatność winna być dokonana przelewem, co najmniej na 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie niniejszego formularza zgłoszenia. Przedstawienie kopii przelewu jest warunkiem uczestnictwa w kursie. Dokonanie płatności w terminie jest ostatecznym warunkiem przyjęcia przez Instytut zapisu na szkolenie.

Sprzedawca może na wniosek Klienta ustalić indywidualny limit kredytu kupieckiego o czym informuje Klienta pisemnie lub w wiadomości poczty elektronicznej.

Fakturowanie

Za szkolenie zostanie wystawiona faktura VAT, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty przez klienta. Faktura będzie przesłana na adres podany przez klienta na formularzu zgłoszenia w polu nr 3 „Adres do wystawienia faktury”.

Odwołanie szkolenia

Instytut Szkoleniowy zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, o czym zobowiązuje się jak najszybciej powiadomić zainteresowanych.

Rezygnacja z uczestnictwa

Rezygnacja z udziału w szkolenie musi być zgłoszona w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu zgłoszonej wcześniej niż na 15 dni przed rozpoczęciem kursu, dokonana ewentualna wpłata zostaje zwrócona bez żadnych potrąceń. Zrezygnowanie z uczestnictwa później niż na 15 dni przed rozpoczęciem kursu powoduje obciążenie klienta kwotą w wysokości 80% ceny szkolenia. Brak udziału w szkoleniu, bez wcześniejszej pisemnej rezygnacji powoduje obciążenie pełną opłatą za szkolenie.

Rezygnacja z udziału w trakcie trwania szkolenia

W wypadku rezygnacji w trakcie trwania szkolenia opłata nie jest zwracana.

Certyfikat / potwierdzenie udziału w szkoleniu

Uczestnik szkolenia po ukończeniu pełnego kursu otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. W przypadku nieobecności uczestnika w części szkolenia, uczestnik otrzymuje potwierdzenie udziału w określonych dniach szkolenia

Obowiązek Informacyjny Schneider Electric wobec uczestników szkoleń organizowanych przez Schneider Electric

1. Uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Schneider Electric Polska Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa

2. Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody (art.. 6 ust. 1 lit.(a) RODO ), w celach związanych z organizacją szkoleń.

3. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez okres nie dłuższy niż 3 lata od zakończenia ostatniego szkolenia, w którym Pan/Pani uczestniczył.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: szkolenia@schneider-electric.com, za pośrednictwem infolinii, dzwoniąc pod numer tel:+48 801171500 lub pisząc listownie na adres Schneider Electric Polska Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa

6. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo ich przetwarzania, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy u.o.d.o. lub od dnia 25.05.2018 r. przepisów RODO.

8. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w szkoleniach organizowanych przez Schneider Electric.